Business Life Hotel
Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak No:15/A Fulya
İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 216 18 18
info@businesslifehotel.com
http://www.businesslifehotel.com/